Zápis

03.05.2016 20:56

Zápis

ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.493 u Zlatého Lva, Praha 1 konaného dne 13. 4. 2016

Schůze byli přítomni vlastníci, disponující podílově 13414 hlasy, tj.  85,53% hlasů všech vlastníků. Shromáždění bylo usnášeníschopné.
Přítomni jsou uvedeni v prezenční listině.
Zahájení v 18,15hodin

1)     Přítomní vlastníci byli správcem domu seznámení se stavem účtu, čerpáním fondu oprav a s pohledávky a závazky roku 2015. Na žádost vlastníků dodá paní Zemanová každému vlastníkovi vytištěnou zprávu o hospodaření Společenství vlastníků jednotek pro dům Hroznová 5/493 IČ: 27615979 za rok 2015, originální podklady jsou u paní Zemanové v kanceláři.

Hlasování o účetní závěrce: Pro: 13414hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0, schváleno všemi přítomnými

2)     Nákup kalového čerpadla, za účelem vyčerpání vody z šachty s hlavním vodoměrem pro dům. Čerpadlo koupí pan Kuchta a také zajistí odčerpání vody. Paní Zemanová domluví s vodárnami výměnu hlavního vodoměru, také bude sledovat, zda do vyčerpané šachty nepřitéká voda.

3)     Opravu zahradního nábytku a dveří od sklepa se nepodařilo zajistit paní Šabachové, o opravě se hovořilo již na posledním shromáždění, bude zajištěno přes paní Zemanovou.  

4)     Vlastníci si odsouhlasili vyklizení a následný úklid společných prostor sklepa. Každý vlastník, který má svůj majetek ve společných prostorách sklepa, ho musí do konce května označit jmenovkou. Věci, které nebudou po termínu označeny jmenovkou, budou ekologicky zlikvidovány na náklady SVJ. 

5)     Vlastnici si odsouhlasili nutnost řešení pronájmu sklepů a přístup cizích lidí do domu. Sklepy jsou společný prostor a vlastníci bytových jednotek je mají pouze v užívání.  Vlastníci, kteří svůj sklep pronajímají, nahlásí tuto skutečnost paní Zemanové do konce května. Pí. Vávrová, pí. Hrůzová a pí. Karadžovová již do společného fondu za pronájem sklepů přispěly, ostatní jsou povinni přispět do fondu oprav do konce června.

6)      Novou nástěnku v průjezdu domu, zajistí paní Zemanová

7)     Nalakování dřevěných prvků u vikýřů oken na střeše zajistí paní Zemanová

8)     Prádelna je společný prostor SVJ. Všichni vlastníci si mohou vyzvednout u paní Zemanové klíče. Menší část prostor prádelny u okna do dvora k panu Votýpkovi používá pan Vopička, pouze za poskytnutí drobného pohoštění na shromáždění  SVJ, jako příruční sklad na základě domluvy s výborem SVJ. S touto skutečností bylo shromáždění seznámeno. Ostatní prostory prádelny jsou vlastníkům k dispozici pro uskladnění kol, branek, pískovišť apod.

9)     Vlastníci SVJ byli vyzváni k dodání námětů na úpravy povrchu dvora. Fotografie s návrhy úprav mohou vlastníci poslat na mail flieglj@gmal.com. Zvažuje se podání žádosti o grant.

10)  Do konce roku 2016 by mělo shromáždění schválit nové stanovy SVJ, proto každý vlastník dostane do schránky do konce května návrh nových stanov, případné připomínky by vlastníci mohli posílat do konce června. Schválení stanov by se uskutečnilo na další schůzi na podzim, zajistí paní Zemanová.

Všechny body zápisu byly odsouhlaseny všemi přítomnými na shromáždění 13.4.2016

 

Výbor SVJ