Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek pro dům č.p. 493 "U Zlatého Lva", Praha 1,konaném dne 16.9.2013 v 17h

16.09.2013 23:47

            Přítomni členové SVJ dle přiložených Prezenčních listin číslo 1,2,3.

            Plné znění zápisu se zahrnutím připomínek  MČ Praha 1 včetně příloh je k dispozici pouze členům SVJ

Dle čl. III odst. 1a a odst.. 3) stanov SVJ proběhlo ke všem bodům veřejné hlasování se záznamem na samostatných prezenčních listinách číslo 1,2,3

1) Schválení řádné roční účetní závěrky  za rok 2012 dle čl. IV odst. h) a čl. V odst. e) Stanov SVJ. Shromáždění schválilo roční účetní závěrku jednomyslně

 

2) Schválení vnitřních řádů, norem k postavení e-dokumentace na úroveň písemné dokumentace dle čl. IV odst. q) Stanov SVJ, knihy členů SVJ, webu SVJ v elektronické podobě, včetně e-mail komunikace se členy SVJ, správcem SAUNEZ,MC Praha 1 a dalšími právními subjekty v případě potřeby opatřenou e-podpisem ve formátu pdf, upřesnění čl. XIII Doručování stanov SVJ. Shromáždění schválilo postavení e-dokumentace na úroveň písemné jednomyslně

 

3) Žádost z MČ Praha 1 čj. UMCP1 122008/2013, OSNP/2013/529/Bu z 26.08.2013 o předání Průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona č.406/2000 Sb., splnění zákonné povinnosti  případě domu č.p. 493 Hroznová 5 ukládá shromáždění  zajistit výboru SVJ prostřednictví výběrového řízení v zákonných lhůtách v I.Q.2014

Shromáždění schválilo zajištění PENB v I. Q 2014 na základě výběrového řízení jednomyslně

 

4) Žádosti o granty  jménem SVJ pro dům č.p. 493 Hroznová, Praha 1 budou předloženy s návrhy doprovodné dokumentace v požadovaných termínech na Magistrát hlm. Prahy a na MČ Praha 1. Shromáždění schvaluje jednomyslně grant 1) Opravu komínů,  projekt zajistí Ing. Jan Bareš firma Faber-Project. s.r.o. Web www.faber-project.cz     Realizaci  Jan Fridrich Výškové práce ICO 65953479. Schválenou žádost na grant 1) Shromážděním vlastníků, doloženou presenční listinou s příslušnými dokumenty  podal výbor SVJ  na Magistrát, odbor památkové péče. Pod č. j.: MHMPP06DBUDO dne 16. 9. 2013 O stavu  grantu  bude výbor SVJ informovat na webu. Následný grant etapa č. 2) Oprava dvora, je připravován výborem SVJ pro I. Q 2014 k předložení na MC Praha 1, přípravu a realizaci schvaluje toto shromáždění jednomyslně, viz Schválení žádosti o granty na Magistrát hlm. Praha a MČ Praha 1 pro rok 2014 etapa č. 1, etapa č.2, samostatná prezenční listina - příloha č.3 tohoto zápisu

 

 5) Prokázaní vlastnického práva od 10 2009 k bytu č. 19 ze strany vlastníka na schůzi SVJ dle zákona 72/1994 Sb. §5 odst. 1, §6, výbor SVJ následně upřesnění zápis do Knihy vlastníku SVJ dle Stanov SVJ čl. VIII. Vlastník bytu č. 19 předal SVJ  jím podepsaný výpis z katastru nemovitostí ze dne 16.9.2013, o vlastnictví bytu č.19, dokument k bodu 5) programu  je součástí tohoto zápisu, shromáždění SVJ považuje  tímto aktem vlastníka bytu č,19 jeho členství  za prokázané

 

            6) Stavební povolení S UMPC1/176999/2011/VYS-Čk-3/493 z 15.2.2012
           k rekonstrukci bytu č.19 Shromáždění vzalo na vědomí výše uvedené stavební povolení

 

7) Prodloužení lhůty S UMPC1/015569/2013/VYS-Čk-3/493

Shromáždění vzalo na vědomí výše uvedené prodloužení lhůty

 

8) Zpráva k provedené opravě porušených prvků v půdním prostoru bytu č.19 z 12.6.2013 s fotodokumentací. Shromáždění odsouhlasilo výše uvedenou zprávu jednomyslně

9) Dle §13 zákona je vlastník jednotky povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na společných částech způsobil on sám, nebo ten kdo jednotku užíval před ním. Závady a poškození oznámil SVJ vlastník bytové jednotky č. 19 v roce 2013, přestože bytovou jednotku č. 19 vlastnil od roku 2009, a dále viz článek IX zejména odst. q) stanov SVJ

10) Rekonstrukce bytu č. 19 je vázána na projekt vlastníka bytu č, 19 viz dokumentace k S UMPC1/176999/2011/VYS-Čk-3/493, který vyžaduje dodatky spojené s vícenáklady, jejichž úhrada je v kompetenci vlastníka bytové jednotky č.19.  Výbor SVJ doporučuje schůzi SVJ odsouhlasit toto jeho písemně podané stanovisko zaslané doporučeně vlastníku bytové jednotky č.19.

Shromáždění bylo seznámeno doslovnou citací stanoviska výboru SVJ , doporučeně odeslaného vlastníku bytu č, 19. doslovný text z dopisu výboru SVJ byl přečten na tomto shromáždění SVJ, citujeme:

Jste jako člen SVJ spoluodpovědný za stav vámi převzatých společných částí domu při koupi bytu č. 19. Je důvodné podezření, že tato vaše povinnost při koupi bytu č. 19 nebyla od doby realizované koupi, vámi jako novým vlastníkem náležitě zohledněna. SVJ požaduje předložit platný doklad vztahující se ke koupi bytu č. 19 z roku 2009výboru SVJ, a následně i na schůzi SVJ dne 16. 9. 2013, aby bylo možné posoudit míru zavinění havarijního stavu vás jako vlastníka, který se ze zákona od roku 2009 dle §13 podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu. Jako vlastník jednotky jste povinni na svůj náklad odstranit závady a poškození, které jste na jiných jednotkách nebo na společných částech způsobil sám nebo ten, který jednotku užíval před vámi. S projektem přestavby nebylo na samém počátku SVJ seznámeno.SVJnení povinno dohledávat upříslušnéhoúřadu skutečný stav projektu rekonstrukce bytu č. 19, tuto povinnost máte vy z titulu členství v SVJ. Opravy bezprostředně navazujících společných částí domu měli být součástí vašeho projektu, jak dokazuje skutečnost Vámi uváděná, že nelze bez jeho dodatků a úprav  pokračovatvpředmětné rekonstrukci bytu č. 19. Váš projekt prokazatelně nezohlednil stav, který byl vámi odhalen až v průběhu jeho realizace. U obdobných přechozích dvou realizovaných projektů v domě č. p. 493 k žádnému poškození společných prostor a konstrukcí domu nikdy nedošlo. Odmítavé stanovisko vedení SVJ, k zpracování „dodatku“, či samostatného projektu navazujícího na váš projekt, na statické zajištění a následné opravy konstrukcí je podmíněno stanovami SVJ. Dle stanovSVJ jsme hrozící škodu minimalizovali. Bez souhlasu SVJ -schůze SVJ odmítáme jako výbor SVJ veškeré náklady spojené s Vámi požadovanými, ale vámiřádně neprojektovanými činnostmi v souvislosti s bytem č. 19 a k němu náležejících společných komponent, konec citátu

k bodu 9) a 10) programu je uveden výsledek hlasování všech členů SVJ v prezenční listině č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

členové SVJ na tomto shromáždění hlasovali takto: 16 členů SVJ hlasovalo pro citované vyjádření výboru SVJ k bodu 9 a 10) programu shromáždění, 3 členové SVJ byli proti citovanému vyjádření výboru SVJ, 2 členové SVJ se zdrželi hlasování, viz prezenční listina v příloze č. 1 zápisu ze shromáždění SVJ.

 

11) Návrh řešení havarijního stavu dodatkem k jím vypracovanému projektu v bytě č,19 musí předložit a definovat  vlastník bytu č. 19 výboru SVJ písemně, doplněný o posudek soudního o znalce s vyjádřením k postupu řešení havarijního stavu konstrukcí náležejících k bytu č.19 a finanční požadavky dodatku.

 

12) Opravu střechy a vzorových komínových krytů, která byla provedena letos pod dohledem členky SVJ bere schůze na vědomí, dokončení zbývajících komínových krytů v roce 2014 provede firma klempířství, střechy, výškové práce Schwetz Roman IC 87362198, odsouhlaseno shromážděním jednomyslně.

 

13) Do přízemního bytu č. 2 bude prostřednictvím SAUNEZ paní Zemanové naistalováno šoupě na kanalizační výpust umístěnou v bytě s funkcí zamezit zpětnému zatopení bytu z kanalizačního řádu při povodni a zvýšené hladině vody v kanalizačním systému, odsouhlaseno jednomyslně

 

14) Přednesený požadavek, aby každý člen SVJ byl povinen oznámit stavební práce výboru SVJ a shromáždění před jejich zahájením včetně dokumentace, finančních nároků, harmonogramu, požadavků na  SVJ,  byl  odsouhlasen shromážděním

 

15) Vzhledem k  požadavku vyjasnit složení stávajícího výboru SVJ v rejstříku shromáždění rozhodlo odvolání stávajícího výboru zvoleného v roce 2011, bylo hlasováno o odvolání výboru ve složení Helena Charvátová, PhDr. Helena Koenigsmarková, Ing Jan Fliegl, pro 16451, proti 0, zdržel se 0. Výše uvedený návrh byl přijat nadpoloviční většinou hlasů. Bylo hlasováno o volbě výboru SVJ ve složení Helena Charvátová, PhDr. Helena Koenigsmarková, Ing Jan Fliegl, pro 16451, proti 0, zdržel se 0, výše uvedený návrh byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů, viz příloha č. 2 prezenční listina

SVJ rozšířená o číslo bytové jednotky, podíl vlastníka/16451,Vlastník jednotky, Trvalý pobyt, podpis, která je nedílnou součástí tohoto zápisu,

 

           16)  Tohoto shromáždění SVJ pro dům č.p.493 Hroznová, Praha 1   

           se za MČ Praha 1 zúčastnil v pověření  MČ Praha 1 Ing.   Josef      Metelka, MERO s.r.o,

           připomínky MČ Praha 1 k zápisu byly akceptovány
 

               Helena Charvátová předseda SVJ.

 

               Ing. Jan Fliegl místopředseda SVJ

 

 

dne 16,9.2013 v 18h v domě čp. 493

 

Přílohy: Dokument k bodu č. 5 zápisu SVJ ze dne 16.9.2013 17h předložený vlastníkem bytu č. 19

Prezenční listina č.1 Shromáždění vlastníků jednotek pro dům č.p.493 U Zlatého Lva , Praha 1 konaného dne 16.9.2013 s písemným souhlasem16 členů SVJ se stanoviskem SVJ citovaným na shromáždění vlastníků,nesouhlasem 3 členů SVJ, 2 členové se zdrželi hlasování o stanovisku SVJ k bodům 9 a 10) programu shromáždění

Prezenční listina č, 2 Shromáždění vlastníků jednotek pro dům č.p.493 U Zlatého Lva, Praha 1 konaného dne 16. 9. 2013 s písemným souhlasem k volbě výboru SVJ č,p, 493 Hroznová, Praha 1

Prezenční listina č. 3 Shromáždění vlastníků jednotek pro dům č.p.493 U Zlatého Lva , Praha 1 konaného dne 16. 9. 2013 s písemným souhlasem ke schválení žádostí o granty na Magistrát hlm. Praha a MČ Praha 1 pro rok 2014, etapa č. 1 a etapa č, 2