zápis ze schůze výboru 15:10:2013 18h zahrádka

15.10.2013 23:38

Zápis z mimořádné schůze výboru SVJ domu U Zlatého Lva, Hroznová 493/5, ze dne 15. 10. 2013, přítomni byli všichni členové výboru SVJ, výbor SVJ projednával současné možnosti odkoupení parcely č. 770 od MČ Praha 1, prostřednictvím SVJ s uhrazením požadované ceny těmi členy SVJ, kteří se případně písemně zaváží k její podílové úhradě ze zvláštního konta SVJ, určeného mimo jiné i pro tento účel plateb od  členů SVJ v odpovídající poměrné částce, zajištující dodržení splatnosti celkové smluvní ceny ze strany SVJ.

Výbor SVJ také bere na vědomí, že jinou navrhovanou možností je žádost o dlouhodobý pronájem parcely 770 členy SVJ.

K jednání jménem SVJ o možnosti odkupu parcely č. 770 za dohodnutou cenu od  MČ Praha 1 výbor SVJ pověřuje  paní Alenu Kopeckou a Barbaru Šabachovou, které výbor SVJ do 30.11.t.r. seznámí s výsledky projednávání žádosti a následně bude svolána schůze všech SVJ k projednání koupě.

Přílohy k zápisu z výboru – písemný souhlas členů SVJ Hroznová 493,  kteří  projevují zájem o odkoupení parcely č.770 a případně se zavazují  financovat  prostřednictvím SVJ  celkovou kupní cenu  parcely č.770 včetně DPH  dle návrhu MČ Praha 1,  v souladu s platným zněním občanského zákoníku v době uskutečnění transakce.

Navrhovaný předmět kupní smlouvy: parcela č. 770 ve vlastnictví Městské části Praha 1 o ploše 241 m2, která je funkčně spojena s parcelou ve stejném katastrálním území č.769 ve vlastnictví SVJ pro dům Hroznová 493, Praha 1 „U Zlatého lva“ IČ 27615979.

Předběžná kalkulovaná  cena současného odhadu pro účely stanovení  celkové ceny  parcely č. 770 činí cca 15000.- Kč/ m2, celkem 3 615 000.- Kč bez DPH, což při současném písemně projeveném souhlasu s podáním žádosti o odkup pozemku parcelní číslo 770 ze strany členů SVJ činí  361 500.- kč bez DPH na člena SVJ- podílníka se závazným příslibem úhrady celkové ceny parcely - pozemku č. 770,

3 615 000.- Kč, či podle jinak zákonně projednaných podmínek.

Seznam podílníků SVJ, kteří projevili zájem o koupi parcely č. 770  k 15.10,.2013 dle knihy společenství viz příloha a uvedené poznámky je k dispozici pouze členům SVJ.

Dopis výboru SVJ na Úřad městské části Praha 1 na

Odbor technické a majetkové správy

Oddělení správy nemovitostí a privatizace
Vodičkova 18/681
11568 Praha 1

 

 

 

Věc: Žádost o posouzení možnosti odkupu pozemku parcelní číslo 770 katastrální území Praha 1 – Malá Strana ze strany SVJ od MČ Praha 1.

Výbor SVJ zastupující členy SVJ projevující závazný zájem o koupi pozemku těsně přiléhajícímu k domu č.p.493, parcelnímu číslu 769 a ohraničenému domem č. p. 493 na straně jedné a zdi u Čertovky na straně druhé, bez samostatného přístupu z Hroznovy ulice -  parcelní číslo 770.

 

Seznam podílníků SVJ, kteří projevili písemně a ústně zájem o koupi parcely č. 770  k 15.10,.2013 dle knihy společenství:

je k dispozici pouze členům SVJ

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

 

S pozdravem

 

 

předseda výboru Helena Charvátová
 

 

člen výboru PhDr. Helena Koenigsmarková