Zápis z 16.5.2017

12.06.2017 15:48

 

Z Á P I S

ze zasedání shromáždění

                    Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.493, Praha 1

Konaného dne 16.5.2017 v prostorách domu

 

Schůze usnášeníschopná – v době zahájení zasedání shromáždění SVJ přítomno 15256/16451hlasů, tj.92,73%

Vlastník

Jednotka č.

Výše podílu

Poznámka

Shromáždění 16.5.2017

Zmocnění

RNDr. Jindřich Votýpka, Marie Votýpková

1

831/16451

 

přítomný

 

Jan Rajnoch, Martin Rajnoch, Matěj Rajnoch

2

1135/16451

 

přítomný

 

Eva Spurná, Ladislava Spurná

3

994/16451

 

přítomný

 

MgA. Margareta Hrůzová

4

174/16451

 

nepřítomný

 

Ing. Lenka Karadžovová

5

295/16451

 

přítomný

Eva Zemanová

PhDr.Helena Koenigsmarková

6

677/16451

 

přítomný

 

Ing. Ivan Kříž, Mgr. Dagmar Křížová

7

992/16451

 

přítomný

Jan Fliegl

Ing. Alena Doležalová

8

518/16451

 

přítomný

 

Helena Charvátová

9

299/16451

 

přítomný

 

Ïng. David Schmidt

10

247/16451

 

přítomný

Jan Fliegl

František Vávra, Alena Vávrová

11

813/16451

 

přítomný

 

Alena Kopecká

12

1076/16451

 

přítomný

 

Mgr. Richard Rýda

13

289/16451

 

nepřítomný

 

Jaromír Hubáček

14

652/16451

 

přítomný

 

Petra Králová

16

1038/16451

 

přítomný

 

Ing. Ladislav Režný

17

521/16451

 

přítomný

Eva Zemanová

Ing.Jan Fliegl

18

553/16451

 

přítomný

 

Ing. Pavel Linzer, Ing. Pavla Linzerová

19

775/16451

 

přítomný

 

František Terč

20

376/16451

 

přítomný

 

Libuše Kroupová

21

732/16451

 

nepřítomný

 

Jan Krejčí, Jitka Bauer, Ing. Jana Krejčová

22

1088

 

přítomný

 

Hl. město Praha (MČ P1)

101,102,103,104,105,106

964/16451

 

přítomný

Bc. Vojtěch Opočenský

 

 

 

 

Před započetím projednávání programu zasedání shromáždění SVJ, byla Helena Charvátová zvolena předsedou shromáždění, zapisovatelem byla zvolena paní Eva Zemanová. Program shromáždění byl schválen. Shromáždění bylo zahájeno v 17:10hodin.

Program:

1) schválení účetní závěrky roku 2016 – v příloze

2) volba členů výbor                  

3) oprava římsy – nabídky v příloze

5) různé

Na začátku schůze byla kontrola splněných úkolů z předchozího shromáždění, bylo konstatováno splnění všech úkolů.

 

1) Schválení účetní závěrky roku 2016 – v příloze

Spoluvlastníci byli informování o stavu fondu oprav k 31.12.2016.Dlužníci žádný a vyúčtování služeb bylo předáno všem spoluvlastníkům.

Shromáždění hlasuje o schválení účetní závěrky roku 2016 

Pro přijetí návrhu se vyslovilo 15256/16451hlasů, tj.92,73%

Proti: 0

Zdržele: 0                                                                                                          Návrh byl přijat.

 

2) Volba členů výbor                   

ˇByli navrženi členové výboru - pan Jan Fliegl, paní Helena Charvátová a pan Jaromír Hubáček. Všichni se zvolením funkcí ve výboru souhlasí.

Shromáždění hlasuje o schválení členů výboru 

Pro přijetí návrhu se vyslovilo 15256/16451hlasů, tj.92,73%

Proti: 0

Zdržel se: 0                                                                                                          Návrh byl přijat.

 

3) Oprava římsy – nabídky v příloze

 

Byly vypracovány dvě cenové nabídky na opravu padající římsy nad NP v levé části domu.

Přítomní spoluvlastníci se domluvili na nabídce od pana Fridricha ve výši 25.500Kč.

Opravu zajistí správce domu Eva Zemanová.

Shromáždění hlasuje o schválení nabídky na opravu římsy ve výši 25.500Kč 

Pro přijetí návrhu se vyslovilo 15256/16451hlasů, tj.92,73%

Proti: 0

Zdržel se: 0                                                                                                          Návrh byl přijat.

 

 

4) Různé

-        informace o problému s čidly, návrh na osazení vypínačů

-        návrh na generální úklid domu 2x ročně (jarní a podzimní) paní Zemanová zajistí cenovou nabídku. O možném pravidelném úklidu domu úklidovou službou, se rozhodné na příští schůzi SVJ. S generálním úklidem, všichni přítomní souhlasí

-        návrh na lakování oken ve spolčených prostorách domu, paní Zemanová domluví s firmou,  která bude lakovat okna u paní  Doležalové, všichni přítomní souhlasí s nátěrem oken ve spolčených prostorách domu

-        společný prostor bývalé prádelny bude propůjčen pí Doležalové k lakování oken, které proběhne v týdnu od 12.6.2017

-        prostor bývalé prádelny zůstane prázdný, nebude se pronajímat jiným osobám

-        přítomní spoluvlastníci se domluvili na ukončení pronajímání sklepních prostor, tyto prostory jsou společné a nelze je pronajímat, také dochází ze strany nájemců pronajatých sklepních kójí k poškozování vchodových dveří a většímu odběru elektrické energie, navržený termín ukončení pronajímání k 30.9.2017, paní Králová nesouhlasí, ostatní spoluvlastníci ukončení pronájmů sklepních prostor jednomyslně odsouhlasili

-        přítomní spoluvlastníci odsouhlasili vyklizení všech společných prostor včetně půdního prostoru a to do 30.9.2017, pokud nebudou tyto prostory vyklizeny, bude přistaven kontejner a vše odvezeno na skládku, paní Zemanová vyzve písemně pana Režného aby vyklidil prostory pod městkou policií

-        odsouhlaseno oprava krovu – havarijní stav zajistí p. Zemanová zároveň nový rozvod světel

-        bylo domluveno, že návrhy na rekonstrukci dvoru, mohou spoluvlastníci posílat p. a Šabachové, bude řešeno na příštím shromáždění

 

program byl vyčerpán a dalších návrhů již nebylo

 

zapsala Eva Zemanová