Zápis z 12 schůze SVJ

20.10.2011 18:36

Zápis z 12. schůze Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 493 U Zlatého lva, Praha 1 (dále jen SVJ), kterou svolal předseda výboru na 13.10.2011 v 17h k jednání ve věcech SVJ s MČ Praha 1 a se Správou a údržbou nemovitostí (dále jen SAUNEZ), pí. Evou Zemanovou.

Přítomni: prezenční listina

Dle prezenční listiny bylo konstatováno, že shromáždění je usnášeníschopné.

Zahájeno v 17.00 hodin

Zapsala: paní Helena Charvátová

Volba výboru

Výbor zvolil členy výboru na 3 roky a to následovně

Předseda výboru               pí Helena Charvátová

Místopředseda výboru       pan Ing. Jan Fliegl

Člen výboru                      pí PhDr.Helena Koenigsmarková

Shromáždění vlastníků jednotek zvolení výboru na období 3let odsouhlasilo

Zapsání do OR provede správce domu paní Eva Zemanová

Odsouhlaseno všemi přítomnými.

 

Nabídka elektronického vrátného, telefony a zvonky přijaty, zámek na vratech

se musí dořešit, vrata by musely být  napevno.

Žádost pizzerie na vývěsní štít byla zamítnuta

Příspěvek na opravu oken čerpalo 8 lidí, celkem 175 000,- Kč

Panu Režnému děkujeme za vyklizení společných prostor.

Pan Režný slíbil fasádu okolo okna vzhledově upravit do konce listopadu tohoto roku,

oprava až příští rok.

Bude probíhat deratizace sklepa, provádí pan Vávra, mimořádný úklid

(exkrementy, sníh, stavba, kalamita, apod.) bude hrazen pí Vávrové prostřednictvím SAUNEZ

Posoudit vlhkost sklepa pí. Kopecké.

Pan Režný dá úsporné žářivky do sklepů a žárovky na schodiště do 11.11.2011.

Komíny, které dosud nebyly opraveny se opraví v roce 2012 objednávku v stejné firmy zajistí

správa domu paní Eva Zemanová.

Jméno podnájemnice v bytě pana Schmidta je paní Marcela Straková                                                                                                                        

 

Předseda Helena Charvátová

Místopředseda Ing. Jan Fliegl