Program schůze SVJ k havarijnímu stavu střechy domu

05.12.2012 13:40

Vážení spoluvlastníci, výbor SVJ svolává řádnou schůzi na 10.1.2013 v 17h sklep

Program: Statické zajištění střešních krovů, vyřešení závažného pochybení majitele bytu č.19 a zjednání nápravy z jejich strany.

Podklady:

Stanovení schválení rozpočtových nákladů na jednotlivé etapy odstranění havarijního stavu.

Šetřením na MČ Praha 1 zjistila paní Helena Charvátová, předseda SVJ,že Odborný znalecký posudek stavebně technického průzkumu krovu a stropů v bytě č.19 Hroznová 493/5 Praha 1,Malá Strana,tento posudek byl zadán členem SVJ panem Linzerem v březnu 2011, posudek provedl Ing. Ladislav Bukovský,znalecká expertní kancelíř,Švábky 2,18000,Praha 8,e.mail sps@bukovsky.cz 

Firma zjistila: V podlaze půdní vestavby lokální hloubkové poškození stropních trámů dřevokazným hmyzem a poškození zatékáním vody.

Statickým výpočtem bylo zjištěno,že nejvíce namáhaný stropní trám splňuje požadavky  mechanické odolnosti a spolehlivosti. Stropy nad bytovou jednotkou vykazují poškození dřevokazným hmyzem různého rozsahu, převážně nikoli významné. Stropní konstrukce  v sondě S7 nesplňuje požadavky mechanické odolnosti a stability.

Firma navrhla: výměnu poškozených dřevěných prvků a provedení chemického ošetření.

Při osobní návštěvě,zjistila paní Charvátová,že Oznámení -štítek Stavba povolena neobsahuje udaje o prováděcí firmě a stavebním dozoru.

O osobním šetření na stavební odbor MČ Praha 1 byl proveden záznam o nahlížení do spisu spis značka 176999/2011/VYS-Čk-3/493,půdní byt č.19 Hroznová 493/5,Praha 1 Malá Strana.

Dne 7.1.2013 požádala o nahlédnutí do spisu pí Charvátová,předsedkyně SVJ Hroznová 493/5.

Vzhledem k tomu,že při projednávání souhlasu členů SVJ s půdní vestavbou na jaře 2012 nebylo SVJ informováno o skutečnostech vyplývajících z existujícího odborného posudku z března 2011(stavebně technický půzkum krovů a stropů v bytě č.19,majitelů bytu č.19 vyhotovila pí Charvátová výše uvedené poznámky  z posudku,týkající se skutečného stavu  dřevěných prvků. Financování oprav prvků střechy bude projednáno na schůzi, na které bude přítomen zástupce MČ Praha 1. Zapsala Z. Kolaříková.

Vyjádření ke kalkulaci - odkrytí trámů a krovů paní Alena Kopecká SVJ Hroznová 493
především požaduji informace
- důvod proč došlo k celkovému odkrytí stěn a vybrání podlahy v předmětném prostoru ( bylo vizulně zřejmé, že stěny či podlaha jsou zvlhlé, plíseň .... ?!? )
- zda existuje fotodokumentace původního stavu
- jakým způsobem bylo zajištěno současným příp.předchozím majitelem zateplování, větrání a jakým způsobem a k jakému účelu byl prostor užíván (... zanedbaná péče...)
dále uvádím
- ve volném půdním prostoru, kde proudí vzduch žádné uhnívání trámů není zřejmé
- je možné, že při koupi bytu se mohlo jednat o skryté vady, které též mohly být způsobeny provedením špatné nebo nevhodné izolace, zatékáním ze střechy a pod.

- důvod proč má společenství hradit celkové odkrytí trámů a krovů v bytě vlastníka - o cenové kalkulaci ani nemluvě - částka 300,-/hod naprosto nadhodnocena a neoprávněně je požadováno po SVJ
- stavební suť - odvoz, manipulace ... naprosto zbytečné práce, škváru lze vyžíhat a opětovně použít ...
úhradu uvedených prací požadovat na SVJ v této fázi považuji za naprosto bezpředmětnou.

Vyjádření ke kalkulaci - odkrytí trámů a krovů paní PhDr Helena Koenigsmarková

1) ke zjištění stavu došlo přestavbou bytu, kdo je tedy povinen opravit? jak vypadal pasport bytu při prodeji, co je napsáno ve smlouvě v případě nalezených skrytých závad?
2) proč jsme nebyli včas informováni
3) firma by měla být vybrána v soutěži - elektronické tržiště nebo oslovení tří firem nejméně, o kvalitě a způsobu provedení musí být SVJ informována a odsouhlasit
4) pokud závady budou uznány jako vzniklé po koupi bytu na základě zatékání střechou atp., pak teprve můžeme určit dělení nákladů, rozhodně nikoliv na zásahy související s další vnitřní úpravou, z hlediska SVJ tedy třeba základní sanace, uživatel další úpravy pro novou dispozici či vzhled interiéru.

 

Vyjádření ke kalkulaci - odkrytí trámů a krovů Ing.Ivan Kříž

souhlasím s řešením na krizové opravě střechy a také se přikláním k levnější variantě.

Vyjádření ke kalkulaci - odkrytí trámů a krovů Radim Zhouf

Souhlasim s opravou poskozene strechy dle rozhodnuti SVJ.RadimZhouuf,hroznova 5,118 00

Vyjádření ke kalkulaci - odkrytí trámů a krovů manželé Votýpkovi

Dobrý den, omlouváme se, nemůžeme přijít na schůzi. Při hlasování souhlasíme s levnější nabídkou ( VMS Projekt ) na mykologický posudek v bytě č. 19. M. Votýpková

 

Návrh výboru SVJ pro schválení na chůzi 10.1.2013 - členění jednotlivých etap opravy a uvedení do původního stavu:

1 etapa

Odstranění  příčky ve spodní části  bytu č.19 pro umožnění opravy napadených trámů

2. etapa

Mikologický průzkum a posudek stavu všech krovů nad 2. n.p. Ing.Linzerová předložila dvě nabídky:

nabídka_mykologický posudek_1.pdf (841,3 kB)  VMS Projekt, stavebně technická kancelář, Novorossijska 16,Praha 10,Vršovice

a

nabídka_mykologický posudek_2.pdf (1,3 MB)

výbor SVJ se přiklání k levnější nabídce VMS Projekt, stavebně technická kancelář, Novorossijska 16,Praha 10,Vršovice,pokud bude dostačovat. Žádáme  vlastníky o zaslání souhlasu prostřednictvím tohoto webu !

3.etapa

Chemické ošetření krovů

4. etapa

Statické zajištění napadených částí krovů

5. etapa

Pokud bude mikologem,statikem, stavebníkem ve spolupráci s prováděcí firmou  rozhodnuto snést střešní krytinu v místech opravy nosných trámů, bude s ohledem přepokládané vysoké náklady nutné svolání mimořádné schůze SVJ ke schválení těchto nákladů.

6. etapa

Dokončení prací podle projektu přestavby dolních prostor bytu č.19 v režii investora pana Ing. Linzera

Do vyřešení 1-5. etapy musí být práce na dolní části bytu č.19 pozastaveny tak, aby nebyla narušena statická bezpečnost krovů a krytiny střechy. Odpovídá a zajištuje  člen SVj a investor přestavby Ing. Linzer.

Výbor SVJ žádá  všechny spoluvlastníky, kteří mají možnost vytypovat spolehlivé odborné firmy se zárukou za provedené odborné  práce, aby podaly návrhy koho můžeme jako SVJ oslovit ve veřejném výběrovém řízení  s publikací na našem webu www.vpekle.eu

Vypíšeme veřejné výběrové řízení na firmy, které se budou podílet na odborných mykologických posudcích, chemických sanacích dřevěných konstrukcí, stavebních, tesařských,pokrývačských, klempýřských pracech.

S ohledem na rozsah prací bude zapotřebí vypracovat pro každou etapu jednostupňový projekt a harmonogram, celkový souhrnný projekt  s konečným termínem  pak zahrnout formou změny,doplnění, dodatku k již schválenému projektu přestavby bytu č.19.

Obec bude informovat paní Eva Zemanová, která zajistí přítomnost zástupce obce na schůzi SVJ dne 10.1.2013.

Prosíme, komunikovat mimo schůzi SVJ budeme prostřednictvím našeho webu, mailem, telefonicky, pro urychlení realizace odstranění havárie. Kdo ze spoluvlastníků členů SVJ Hroznová 493 se nezůčastní schůze SVJ 10.1.2013, ani nevyjádří svůj názor prostřednictvím webu www.vpekle.eu bude brán jako souhlasící s návrhy na řešení havarie střechy, které budou odsouhlaseny na schůzi SVJ 10.1.2013.

výbor SVJ.

výbor

kalkulace_SVJ_kampa.xls (36,5 kB) Předložil pan Miroslav Valášek, Štědřík 151,Psáry, PSC 25244

IČO:  76048756   DIČ: CZ7608170020

Připomínky výboru SVJ ke kalkulaci: myslíme si, že je předražená hodinová sazba 300 kč za odkrytí
záklopu (jde o neodbornou pomocnou stavební práci), je nejasná položka
"manipulace se sutí na skládce (jde o sklopení kontejneru z auta? )
Dále nerozumíme tomu, proč kalkulace pouze na bourání a odvoz suti,
proč není vyplněna položka mykolog, statik, tesař a další potřebné profese,pro 
opětovné uvedení do původního stavu, chybí rozdělení prací na etapy a harmonogram prací,

Výbor SVJ doporučuje zajistit minimálně tři nabídky, pro srovnání. Požádali jsme o jejich zajištění do 10.1.2013 paní Evu Zemanovou a paní Alenu Kopeckou,kterým děkujeme.