Pozvánka na shromáždění vlastníků 17.6.2019 v 17:00h na zahrádce domu

04.06.2019 11:31

Pozvanka na shromazdeni 2 019 SVJ Hroznová 493.docx (13,6 kB)

Vážení vlastníci, 

srdečně vás všechny zveme na shromáždění vlastníků, program jsme rozeslali všem vlastníkům do mailu co mají uvedený v seznamu vlastníků u paní Zemanové. Všechny důležité práce související s likvidací následku požáru v domě byly úspěšně dokončeny pracovníky fy Mibag sanace s.r.o, Na Radosti 402, Praha 5.  Poděkování za odvedenou kvalitní práci patří panu Františku Vaškovi, Janovi Markovičovi a jejich spoluprcovníkům. Dále výbor děkoje panu Petrovi Kuchtovi za zprostředkování prací pro odstranění následků požáru v našem domě. Pokud se nemůžete z vážných důvodů shromáždění zúčastnit, žádame vás o písemné pověření předané vašemu zástupci z řady ostatních vlasníků, se kterým sdílite své názory na řešení problematiky domu v Hroznové 493/5. Pro ty vlastníky, co nemají přístup k Internetu (například paní Doležalová) je umístěna pozvánka na shromáždění dole ve vchodu do domu na "nástěnce", těšíme se na vás.

 

Bod č.1 zajistí paní Zemanová, zápis ze shromáždění pořídí též paní Zemnová, 

bod č. 2 informci o zajištění následků likvidace podá pí Kopecká v intencích jí poslaného mailu výboru SVJ  16.6.2019, 

bod č.3  O předloženém záměru výborem SVJ výbor SVJ bude hlasovat každý z vlastníků, minimální práce v hodnotě do 20000,- Kč, které jsou v kompetecni výboru SVJ fy Mibag provedla,další práce výbor pozastavil do rorhodnutí vlastníků na shromáždění SVJ 

O záměru výboru SVJ k opravě a malování vnitřních prostor domu budou vlastníci hlasovat prostřednictvím prezentační listiny vlastník, kde písemnou formou vyjádří svůj souhlas (ANO) nebo nesouhlas (NE), případně, kyž se zrdží hlasování ponechají jim příslušné pole v tbulce u bodu č.3 č.3  u svého jména nevyplněné!!! Hlasuje i zástupce obce, krerý se shromáždění zúčastní.

bod č. 4 sanace piudních prostor na základě požadavku paní Šabachové provedli pracovníci fy Mibag, náklady hradí pojišťovna, hlasování vlatsníkú není potřeba

body č.5 b-g jsou určeny pro hlasování o návrzích vlastníků, které předloží na shráždění.

 bod 6  je vyhrazen pro vyjádření zástupce (obce nehlasuje se)

bod č.7 je určen pro vyjádření vlasníků, ktereé nepotřebuje hlasování