Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek pro dům č.p. 493 "U Zlatého Lva", Praha 1

29.08.2013 10:45

zápis z jednání výboru SVJ ze dne 27.08.2013, výbor SVJ  stanovil termín a upřesnil program shromáždění vlastníků jednotek dle čl III odst 1a)Stanov SVJ, hlasování proběhne podle čl. III odst.3) veřejně, shromáždění  se bude konat 16.9.2013 v 17:00, na zahrádce, za MC Praha 1 jsou pozváni pánové Pavel Hruška a Josef Metelka (k dopisu UMCP1 122008/2013, OSNP/2013/529/Bu)

 1. Schválení řadné roční účetní závěrky  za rok 2012 dle čl IV odst. h) a čl. V odst. e) Stanov SVJ
 2. Schválení vnitřních řádů, norem k postavení e-dokumentace na úroveň písemné dokumentace dle čl IV odst q) Stanov SVJ, knihy členů SVJ, webu SVJ v elekronické podobě, včetně e-mail komunikace se členy SVJ, správcem SAUNEZ,MC Praha 1 a dalšími právními subjekty v případě potřeby opatřenou e-podpisem ve formátu pdf, úpřesnění čl XIII Doručování stanov SVJ
 3. Žádost z MČ Praha 1 čj. UMCP1 122008/2013, OSNP/2013/529/Bu z 26.08.2013 o předání Průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona č.406/2000 Sb, splnění zákonné povinnosti  případě domu č.p. 493 Hroznová 5 ukládá shromáždění  zajistit výboru SVJ prostřednictví výběrového řízení v zákonných lhůtách.
 4. Granty 2014 musí mít předloženy návrhy projektů a doprovodné dokumentace do 29.11.2013.Výbor SVJ navrhuje ke schválení shromážděním grant 1) Opravu komínů,  projekt zajistí Ing. Jan Bareš firma Faber-Project. s.r.o. Web www.faber-project.cz     Realizaci  Jan Fridrich Výškové práce ICO 65953479. Schválenou žádost na grant 1) shromážděním vlastníků, doloženou presenční listinou s příslušnými dokumenty  podá výbor SVJ  na Magistrát, odbor pámátkové péče. O stavu  grantu  bude výbor SVJ informovat na webu.  Následný grant 2) Oprava dvora, bude připravován výborem SVJ pro I.Q 2014 k předložení na MC Praha 1, přípravu a realizaci musí též schválit shromáždění SVJ a pověřit výbor SVJ realizací.
 5. Prokázaní vlastnického práva od 10 2009 k bytu č.19 ze strany vlastníka na schůzi SVJ dle zákona 72/1994 Sb. §5 odst.1, §6, výbor SVJ následně upřesnění zápis do Knihy vlastníku SVJ dle Stanov SVJ čl VIII
 6. Stavební povolení S UMPC1/176999/2011/VYS-Čk-3/493 z 15.2.2012
   k rekonstrukci bytu č.19
 7. Prodloužení lhůty S UMPC1/015569/2013/VYS-Čk-3/493
 8. Zpráva k provedené opravě porušených prvků v půdním prostoru bytu č.19 z 12.6.2013 s fotodokumentací
 9. Dle §13 zákona je vlastník jednotky povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na společných částech způsobil on sám, nebo ten kdo jednotku užíval před ním. Závady a poškození oznámil SVJ vlastník bytové jednotky č.19 v roce 2013,přestože bytovou jednotku č. 19 vlastnil od roku 2009, a dále viz článek IX zejména odst q) stanov SVJ
 10. Rekonstrukce bytu č.19 je vázána na projekt viz. dokumentace k S UMPC1/176999/2011/VYS-Čk-3/493, který vyžaduje dodatky spojené s vícenáklady, jejichž úhrada je v kompetenci vlastníka bytové jednotky č.19. Výbor SVJ doporučuje schůzi SVJ odsouhlasit toto jeho písemně podané stanovisko zaslané doporučeně vlastníku bytové jednotky č.19.
 11. Opravu střechy a vzorových komínových krytů, která byla provedena letos pod dohledem členky SVJ bere schůze na vědomí, dokončení zbývajících komínových krytů v roce 2014 provede firma klempířství,střechy,výškové práce Schwetz Roman IC 87362198.
 12. Různé

Přílohy:

493_MC průkaz energetické náročnosti budovy .jpg (271069)

493 Výbor SVJ zápis z jednání 2_8_2013.pdf (80006)

493_Výpis SVJ z restříku MS oddíl S vložka 7148 (eP).pdf (287980)

Stavební povolení z 15 02 2012 byt 19 4NP 493.pdf (829,5 kB)

493_byt_c19_Prodloužení lhůty dokončení stavby.pdf (746,2 kB)

493_PENB_2013.docx (20846)

https://budovyprukaz.cz/

https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/granty/zasady_a_formulare_zadosti_o_financni_grant_na_rok_2014/index.html

 

 

 

 

Za výbor vás zve předsedkyně Helena Charvátová