Návrh

03.05.2016 20:58

Návrh Stanov Společenství vlastníků jednotek

1. Toto znění stanov se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „zákon“).

2. Členy společenství jsou vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě (dále jen „jednotka“), společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně (dále jen „člen společenství“).

3. Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou domu a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v těchto stanovách.

4. Shromážděním společenství byly schváleny stanovy společenství v tomto znění:

Základní ustanovení

Název: Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 493 u Zlatého Lva, Praha 1

se sídlem: Hroznová 493/5. Praha 1

Čl. I

Předmět činnosti

1.     Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu č.p. 493 v ulici         Hroznová v Praze 1, vymezených způsobem stanoveným v zákoně (dále jen „správa domu“)
         a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.

2.     Správou domu se rozumí zejména:

a)     provoz domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí,
a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání
a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,

b)     provádění oprav a rekonstrukcí společných částí domu a pozemku včetně havarijní služby,

c)      protipožární zabezpečení domu a jeho revize a opravy,

d)     revize a opravy rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, výtahu, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů a ostatních zařízení ve společných prostorách domu a na společně vlastněných pozemcích,

e)     prohlídky a čištění komínů a světlíků,

f)      plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů a technických postupů ve spojení se správou domu, v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,

g)     administrativní a operativně technická činnost spojená se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,

h)     správa nebytových prostorů, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,

i)       vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších příspěvků, pokud jsou z rozhodnutí vlastníků jednotek vybírány,

j)       evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu

                  a pozemku, popřípadě dalších prostředků, které jsou vybírány z rozhodnutí vlastníků jednotek,

k)     evidence nákladů vzniklých se správou domu,

l)       vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,

m)    zřízení účtů u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu,  s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku  a podle pokynů schválených vlastníky jednotek,

n)     vedení podvojného účetnictví domu podle platných zákonů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období.

3.     Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti:

         a)    k zajištění dodávek služeb společenství uzavírá smlouvu především na:

                 aa)    plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu                                    (dále jen „služby“), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele                                         přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových                                       prostorů),

                 ab)    dodávky elektrické energie a vody, případně plynu a odvádění odpadních vod pro                                                          společné části domu,

                 ac)    dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,

                 ad)    odvoz komunálního odpadu, čištění komínů, případně další potřebné služby,

 

                 ae)    další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, popř. pro společenství ze                                                            zvláštních právních předpisů.

         b)    k pojištění domu,

         c)     k nájmu společných částí domu,

         d)    k nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství.

4.     Společenství rovněž kontroluje plnění jím uzavřených smluv podle bodu 3 a uplatňuje nároky
         z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.

5.     Předmětem činnosti spojené se správou domu a pozemku je:

         a)    vybírání příspěvků a záloh na příspěvky členů společenství na náklady spojené se správou                                  domu a pozemku, popřípadě dalších příspěvků, které jsou podle zákona a těchto stanov                        předepsány,

         b)    vedení potřebné evidence plateb členů společenství, které jsou podle odst. a) vybírány,

         c)     vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku,

         d)    zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek                   formou příspěvků a záloh,

         e)    vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek.

6.     Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména        technických zařízení v domě, která slouží i jiným fyzickým a právnickým osobám než členům společenství. Osoby, kterým je svěřena jejich obsluha, jsou povinny disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek.

7.     Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících
         z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to se souhlasem vlastníka jednotky.

8.     Společenství může zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti podle bodu 2 – 6 spojené se správou domu a pozemku, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se              správcem (dále jen „správce“), kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

9.     V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona společenství zejména:

         a)    včas vymáhá plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným                                                   orgánem společenství,

         b)    řádně hospodaří se svým majetkem,

         c)     plní další povinnosti spojené s předmětem činnosti společenství podle právních předpisů.

10.  Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným v zákoně.

Čl. II

Správa domu a další činnosti na základě smlouvy se správcem

1.     Smlouva se správcem musí zejména obsahovat:

         a)    vymezení činností, které správce bude vykonávat,

         b)    určení způsobu hospodaření s finančními prostředky poskytovanými členy společenství
                 na správu domu a dále s prostředky na úhradu služeb, včetně jejich evidence,

         c)     povinnost správce předkládat jím uzavřené smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení                              orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím                                           zmocněn k jejich uzavření,

         d)    povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti, zejména o finančním                           hospodaření a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,

         e)    povinnost správce před ukončením smluvního vztahu podat shromáždění zprávu o své                                         činnosti a protokolárně předat výboru všechny písemné materiály, které má o správě domu a své činnosti k dispozici,

         f)     výši sjednané odměny a výpovědní ustanovení,

         g)    další náležitosti stanovené shromážděním.

2.     Smlouvu se správcem a její změny předem schvaluje shromáždění.

3.     Uzavřením smlouvy se správcem nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů                 společenství plynoucí ze zákona a z těchto stanov.

Čl. III

Orgány společenství

1.     Orgány společenství jsou:

         a)    shromáždění vlastníků jednotek v domě (dále jen „shromáždění“),

         b)    výbor společenství (dále jen „výbor“).

2.     Výbor volí nebo odvolává shromáždění. Spoluvlastník téže jednotky nemůže být členem téhož orgán  

3.     Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné                 hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů výboru. Tajnou volbu může navrhnout výbor.

4.     Funkční období členů výboru činí pět let a počíná dnem jejich zvolení a končí uplynutím funkčního období nebo dnem zvolení nového výboru. Na svém prvním zasedání výbor zvolí předsedu. První zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy.

5.     Členem výboru může být jen ten, kdo je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu                  upravujícího živnostenské podnikání. To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama            členem   společenství. Je-li členem výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji ve  výboru             zastupovala,    jinak je právnická osoba zastupována členem jejího statutárního orgánu.

6.     Člen výboru může být volen opětovně.

7.     Člen výboru může být během funkčního období shromážděním odvolán, jestliže závažným       způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu společenství,případně je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně šesti měsíců. Člen výboru může být během                funkčního období odvolán i v jiných případech, kdy o jeho odvolání rozhodne shromáždění.

8.     Člen výboru může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje člen výboru         písemně orgánu společenství, jehož je členem. Odstoupení je účinné ode dne, kdy je vzal výbor  na vědomí. Pokud výbor nevezme odstoupení na vědomí do dvou měsíců ode dne doručení,zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce uplynutím těchto dvou měsíců.

9.     Za člena výboru, který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždění novou volbu, a to do
         60 dnů po zániku jeho funkce.

Čl. IV

Shromáždění

1.     Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění.

2.     Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování o:

         a)    věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy,

         b)    schválení nebo o změně stanov,

         c)     uzavření úvěru, půjčky, leasingové smlouvy a zástavy či závazku dle směnečného práva,

         d)    uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků jednotek,

         e)    změně účelu užívání stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí

                 domu,

         f)     výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu,                               popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány (fond oprav),

         g)    členové výboru pracují bez nároku na odměnu s výjimkou úhrady režijních nákladů spojených s vnější komunikací prostřednictvím mobilu, přenosu účetních a správních dat společenství prostřednictvím Internetu.

         h)    schválení řádné roční i mimořádné účetní závěrky a rozdělení případného zisku

                 z hospodaření společenství,

         i)      pověření výboru k sjednání dohod o provedení prací, dodávce služby, pokud finanční plnění                                 činí více než  49.000,- Kč bez DPH (nebo musí být zajištěn písemný souhlas vlastníků                                    jednotek). K přijetí usnesení je nutný souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků.

         j)      rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb                                           stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu,

         k)    nabývání nemovitých a movitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům předmětu                                                     činnosti společenství, jejichž hodnota je vyšší než 25.000,- Kč včetně DPH,

         l)      povinné pojištění domu ve výši nad 30.000.- Kč,

         m)   uzavření smlouvy o správě domu (čl. I, bod 8),

       n)      dalších záležitostí společenství, pokud tak stanoví zákon, nebo si je shromáždění                                     vyhradí.

3.     Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor, shromáždění musí být      svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně     však dvou z nich; neučiní-li to výbor, svolají tito vlastníci shromáždění na náklad společenství vlastníků samých. Neplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastnící jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich; neučiní-li to výbor, svolají tito vlastníci shromáždění na náklad společenství vlastníků samých. Jimi zvolený člen řídí           pak schůzi tohoto shromáždění. Pokud je výbor šest měsíců nečinný, svolají shromáždění vlastníci jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich; neučiní-li to výbor,           svolají tito vlastníci shromáždění na náklad společenství vlastníků samých.

4.     O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před             konáním shromáždění, a to některým ze způsobů doručení dle čl. XI. Vymíní-li si člen společenství doručování konkrétním způsobem, nese náklady s takovým doručováním spojené.  Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit. 

5.     Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo člen výboru, kterého řízením        shromáždění výbor pověřil. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor.

6.     Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů,
         k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.

7.     Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu. Spoluvlastníci jednotky hlasují společně jako jeden. Společní členové společenství, jimiž jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, jsou  povinni určit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem tohoto opětovného hlasování rovnost hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhoduje na návrh kteréhokoliv             vlastníka jednotky soud (§ 1209 zákona).

8.     K přijetí usnesení shromáždění

         a)    o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy (podle bodu 2a),

         b)    o schválení nebo o změně stanov (podle bodu 2b),

         c)     o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek (podle bodu 2j),

         d)    o tom, zda budou uzavřeny smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků                             příslušných jednotek (podle bodu 2d),

         e)    o schválení řádné roční i mimořádné účetní závěrky a rozdělení případného zisku

                 z hospodaření společenství (podle bodu 2h),

         f)     o změně účelu užívání stavby, o změně stavby,

         g)    o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, uzavření úvěru, půjčky,                                              leasingové smlouvy, zástavy a závazku dle směnečného práva (podle bodu 2c),

         je zapotřebí    tříčtvrtinové většiny hlasů všech vlastníků jednotek.

9.     Pro hlasování o výši příspěvku na správu domu a pozemku (fond oprav) je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů.

10.  Není-li shromáždění způsobilé usnášet se, mohou vlastníci jednotek rozhodnout o záležitostech                (navržených k projednání pozvánkou) písemným sdělením stanoviska doručeným společenství ve lhůtě 30 dnů od data konání shromáždění.

11.  Jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí usnesení souhlas všech            vlastníků jednotek.

12. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

         a)    datum a místo konání shromáždění,

         b)    přijatá usnesení,

         c)     výsledky hlasování,

         d)    námitky členů proti rozhodnutí shromáždění, jestliže požádali o jejich zaprotokolování,

13.  Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří pozvánka k jednání shromáždění spolu s podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům, prezenční listina a plné moci.

14.  Do 14 dnů po skončení shromáždění musí být odeslán zápis z jednání včetně přijatých usnesení a kopií příloh všem vlastníkům jednotek na jejich e-mailové adresy, nebo listovní poštou vlastníkům, kteří o to požádají (na jejich náklady), nebo vhozením do schránky, publikováním na webových stránkách www.vpekle.eu

Čl. V

Výbor

1.     Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor je tříčlenný.

2.     Výbor zvolí ze svých členů předsedu.

3.     Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru místopředseda. Je-li pro              právní úkon zapotřebí písemné formy, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

4.     K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

5.     Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si rozhodování v určitých věcech shromáždění přímo nevyhradilo, rozhoduje výbor. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho předseda nebo výborem pověřený člen výboru. Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda, mohou zasedání výboru svolat jeho další        členové.

 

7.     Výbor zejména:

         a)    jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud                               si je shromáždění nevyhradilo,

         b)    svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání,

         c)     zabezpečuje rozpis záloh za jednotlivé služby v přiměřené výši včetně rozpisu příspěvků na                                 výdaje spojené se správou domu a příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu  a pojištění domu na jednotlivé vlastníky,

         d)    odpovídá za vedení podvojného účetnictví a navazující evidence, sestavení účetní závěrky
                 a předkládá ji shromáždění ke schválení,

         e)    odpovídá za vedení písemností, uzavřených smluv, zápisů z výboru a shromáždění,                                                 usnesení, skartaci písemností apod.

         f)     sjednává dohody o provedení prací a o dodávce služby, pokud objem finančního plnění je                   nižší než 49.000,- Kč bez DPH, (u objemu finančního plnění nad tento limit sjednává příslušné                                  dohody po schválení shromážděním v souladu s přijatým usnesením), kontroluje kvalitu                                      a provádí úhradu za provedené dodávky prací a služby, nebo těmito úkony pověřuje správce, 

         g)    činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na výdaje spojené se správou, údržbou                         a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a úhrady záloh na služby,

         h)    má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby, než vlastník jednotky dlužící zálohy na služby                       své dluhy uhradí, složili na účet společenství zálohu na pokrytí těchto dluhů, tak aby nedošlo                              k platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena,

         i)      zajišťuje právo člena společenství nahlížet do všech podkladů a listin týkajících se činnosti                   společenství včetně pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto dokladů,

         j)      má právo vyzvat vlastníky o pomoc při zajišťování některých činností spojených se správou                                domu,

         k)    připravuje podklady pro schůzi shromáždění ve věcech podání návrhu na žaloby týkající se                                  neplnění povinností vlastníkem jednotky, včetně podání návrhu na nařízení prodeje jednotky,

         l)      odpovídá za přípravu vnitřních řádů, směrnic, norem apod.,

         m)   odpovídá za předkládání daňových přiznání a odvod daní místně příslušnému správci daně,                                 za správnost a dodržování termínů,

         n)    odpovídá za návrh zápisu společenství ve veřejném rejstříku včetně změn a výmazu,

         o)    odpovídá za návrh podání změny prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě                                                     příslušnému katastrálnímu úřadu.

8.     Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

         a)    datum a místo konání,

         b)    přijatá usnesení,

         c)     výsledky hlasování členů výboru,

         d)    námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, jestliže požádali o jejich zaprotokolování,

         e)    prezenční listinu.

9.     Člen výboru odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí                  tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, jehož plněním vznikla společenství škoda a  nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápisu o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí. 

10.  Výbor není zmocněn uzavírat bez schválení tří čtvrtin hlasů všech vlastníků jakékoli

       úvěry, půjčky, leasingové smlouvy ani jiné zástavy či závazky dle směnečného práva.

Čl. VI

Vznik členství, evidence členů společenství

1.     Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotek v domě, a to dnem vzniku společenství nebo dnem nabytí vlastnictví jednotky.

2.     Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členy společenství.

Čl. VII

Práva a povinnosti člena společenství             

1.     Člen společenství má právo zejména:

         a)    účastnit se veškeré činnosti společenství,

         b)    podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,

         c)     volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

         d)    předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství,

         e)    obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domů a záloh na úhradu

                 za služby, které byly poskytnuty na účet společenství,

         f)     nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství, práce komisí a na svůj náklad                               si vyžádat pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.

2.     Člen společenství je povinen zejména:

         a)    dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství,

         b)    řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními                    předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,

         c)     neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na                  jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle                          svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující
                 k předcházení škod,

         d)    hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na                                 opravy, rekonstrukce a modernizace domu a na pojištění domu, a to poměrně podle velikosti                                spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech                                   vlastníků jednotek jinak,

         e)    hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

         f)     umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, revizemi,                                   prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku, nebo souvisejících s úpravou či opravou dotčené jednotky,

         g)    odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných                   částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci
                 a příslušníci jejich domácností, nebo pro něho pracující firmy,

         h)    zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně                                             omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,

         i)      umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření vody v jednotce a umožnit odečet naměřených                            hodnot,

         j)      oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky,

         k)    oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo                  podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud je bytová jednotka užívána
                 i ke krátkodobému pronájmu, je vlastník povinen nahlásit počet ubytovaných osob po uplynutí                          každého měsíce, a to vždy do desátého dne v měsíci,

         l)      oznamovat společenství všechny skutečnosti o provozu nebytových jednotek, pokud mají vliv                           na konečné vyúčtování služeb,

         m)   na základě žádosti člena výboru pomáhat při činnostech spojených se správou domu.

3.     Úpravy, jimiž se mění vzhled společných částí domu, může člen společenství provádět jen se    souhlasem nejméně tří čtvrtin hlasů všech vlastníků jednotek. Úpravy, jimiž se mění vnitřní   uspořádání společných částí domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných                   částech domu, může člen společenství provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství.     

4.     Člen společenství má právo se nechat zastupovat po předložení plné moci ke všem úkonům    souvisejícím s členstvím ve společenství, případně ke konkrétně vymezeným úkonům.        

5.     Vlastník jednotky je povinen sdělit výboru adresu pro doručování písemností. Pokud tak neučiní,             považuje se za tuto adresu adresa uvedená na listu vlastnictví vedeném katastrem nemovitostí pro č.p. 493.. pro katastrální území Praha.

Čl. VIII

Zánik členství ve společenství           

1.     Členství ve společenství zaniká:

         a)    úmrtím člena společenství – fyzické osoby,

         b)    převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

         c)     zánikem člena společenství – právnické osoby,

         d)    zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství

2.     Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku úmrtí nebo zániku jednotek zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky.

Čl. IX

Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby            

1.     Příspěvky a zálohy podle čl. VII bodu 2d) a e) platí členové společenství měsíčně v částkách
         a termínech stanovených shromážděním, a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví         jinak. Při neplnění těchto povinností je výbor oprávněn uložit vlastníkovi jednotky úrok z dlužné částky ve výši trojnásobku diskontní sazby ČNB splatný do 14 dnů od obdržení výzvy k zaplacení úroku.

         

2.     O vyúčtování příspěvků podle čl. VII bodu 2d) rozhoduje shromáždění jednou ročně. 

3.     Nevyčerpaný zůstatek na zálohách na správu domu a na opravy domu se s jednotlivými členy                 společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

4.     Nevyčerpaný zůstatek na fondu rekonstrukce a modernizace se s jednotlivými členy společenství           nevypořádává a převádí se do následujícího roku.

5.     Zálohy na úhradu za služby podle čl. VII bodu 2e) je výbor povinen jednou ročně vyúčtovat,
         a to nejpozději do 90 dnů po skončení zúčtovacího období stanoveného zvláštním právním       předpisem. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do 30 dnů
         po   vyúčtování záloh.

6.     Při převodu nebo přechodu vlastnictví k jednotce se nevypořádává podíl původního vlastníka  jednotky na zůstatku záloh na, opravy, rekonstrukce a modernizace. Způsob vypořádání tohoto podílu si dohodnou původní a nový nabyvatel jednotky podle svého vlastního uvážení.

Čl. X

Hospodaření společenství 

1.     Společenství spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové   společenství na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku a zálohově na   úhradu za služby.        

2.     Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů společenství zajišťováním činnosti podle bodu 1 pověřit jinou osobu (správce).    

3.     Společenství vede podvojné účetnictví podle platných zákonů.        

4.     Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu shromáždění podle čl. IV bodu 8; zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu a pozemku. V daňových záležitostech se postupuje podle zvláštních právních předpisů.       

5.     Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s hospodaření společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.   

6.     Společenství předkládá přihlášku k registraci daně místně příslušnému správci daně, a to do třiceti          dnů ode dne, kdy začalo pobírat příjmy podléhající dani nebo mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohy na ni.

Čl. XI

Doručování   

Vyžadují-li tyto stanovy doručení písemností, děje se tak osobně nebo emailem, sms, telefonicky z čísla 777072691, 725122257. Povinnost doručení je splněna:  

a)     při doručování tzv. obyčejné pošty (pozvánek na jednání, informací, apod.) vhozením do schránky, sms z              telefonních  čísel  777072691, 725122257, popř.  na www.vpekle.eu,

b)     při doručování písemností konkrétnímu členu společenství (kromě písemností uvedených         v bodě a), jakmile adresát její převzetí potvrdil,             

c)     při doručování poštou, jakmile pošta písemnost doručí (účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže             pošta písemnost vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemností odmítl.

d)     při doručování elektronicky pátým dnem po odeslání zprávy na e-mailovou adresu, kterou člen                společenství písemně společenství označil jako svou doručovací adresu.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení       

1.     Věci, neupravené těmito stanovami, se řídí zákonem a obecně závaznými právními předpisy.

2.     Společenství zaniká v případě zániku domu a v případě, že vlastníci všech jednotek v domě      uzavřou dohodu o tom, že se vlastnictví jednotek změní na podílové spoluvlastnictví budovy.