Program schůze SVJ 16.9.2013 17h - zahrádka domu

01.08.2013 10:08

Podle zákona číslo 72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů v platném znění  (ZOVB)

je  k veškerým dalším stavebním úpravám souvisejícím s havarijním stavem v bytě č. 19 je nezbytné svolat schůzi všech členů SVJ , kde se musí členové SVJ domluvit. Schůzi svolává statutární orgán SVJ.

Na této schůzi SVJ  je povinen vlastník bytu č. 19 předložit  před jejím zahajením písemně prostřednictvím statutárního orgánu SVJ odpovídající dokumentaci pořebnou pro provedení jím navrhovaných úprav, včetně předpokládaných nákladů  k projednání, tak aby byli všichni členové řádně seznámeni s předkládaným a projednávaným  dokumentem ještě před termínem konání schůze SVJ zajistí

SAUNEZ paní Eva Zemanová před zahájením jednání schůze  SVJ.

Podmínkou účasti SVJ  na předložených návrzích stavebních úprav je získat souhlas všech vlastníků, členů SVJ. Za závazek SVJ odpovídá každý jeho člen-vlastník, tedy i vlastník bytu č.19.

Vlastníci jednotlivých bytových jednotek ručí za závazky Společenství až do výše ceny svého bytu. Společenství vlastníků naddimenzovaným výdajem, který nebude schopno ze svých příjmů splácet (příspěvky vlastníků, příjmy z pronájmu), může své členy o majetek vcelku jednoduše připravit, a proto je nadmíru důležité výdaje Společenství dopředu kvalifikovaně odhadnout.

Členství ve Společenství je povinné a vznik či zánik členství ve Společenství vlastníků se řídí samotným vlastnictvím bytové jednotky. Prodejem bytu zaniká také členství. Koupí bytu č. 19 vzniklo členství nového vlastníka bytu č. 19. Prokazatelný způsob nabytí bytu č.19 s popisem jeho stavu při koupi,  nebyl výboru SVJ ani členům SVJ dosud ze strany vlastníka bytu č.19 předložen.

Výbor SVJ připomíná:

Shromáždění vlastníků - schůze se schází na základě podnětu Výboru nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Shromáždění se považuje za usnášeníschopné, mají-li zúčastnění vlastníci nadpoloviční většinu hlasů. K samotnému přijetí usnesení je poté zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Výjimkou jsou zásadní rozhodnutí týkající se fungování Společenství nebo samotné nemovitosti. Potom je vyžadována 3/4 většina přítomných nebo dokonce souhlas všech vlastníků jednotek (změny mající vliv na podstatu a funkci nemovitosti). Vzhledem k tomu, že členové ručí za závazky společenství celým svým vlastnickým podílem, je v zájmu člena se pravidelně účastnit schůzí Společenství a dohlížet na jeho hospodaření.

Práva a povinnosti vlastníků jednotek výpis citace paragrafů ze zákona č.72/1994 Sb. v platném znění §13,§17,§18týkající se programu schůze  přikládáme:

§ 13

(1)  Vlastník  jednotky  se  podílí  na  správě  domu  v rozsahu, který
odpovídá  jeho  spoluvlastnickému  podílu  na  společných částech domu,
není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

(2)  Vlastník  jednotky  je  povinen  na svůj náklad odstranit závady a
poškození,  které  na  jiných  jednotkách  nebo společných částech domu
způsobil  sám  nebo  ti,  kteří  s  ním  jednotku  užívají. K zajištění
pravomocně  přisouzených  pohledávek  oprávněných vlastníků vzniklých z
neplnění  povinnosti  uvedené  ve  větě  prvé  vzniká  dnem právní moci
rozhodnutí soudu ostatním vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce
povinného vlastníka a na věcech movitých obdobně jako zástavní právo na
zajištění nájemného.^10)

(3)  Vlastník  jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by
ohrožoval   výkon  vlastnického  práva  vlastníků  ostatních  jednotek.
Úpravy,  jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen
se  souhlasem  všech  vlastníků  jednotek. Ustanovení § 11 odst. 5 věty
druhé  platí  obdobně.  Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a
zároveň  velikost  spoluvlastnických podílů na společných částech domu,
může  vlastník  jednotky  provádět jen na základě smlouvy o výstavbě (§
17)  uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě. Ustanovení zvláštních
právních předpisů^7) tím nejsou dotčena.

(4)  Pokud  to  nezbytně  vyžadují  úpravy,  provoz  a opravy ostatních
jednotek,  popřípadě  domu  jako  celku,  je  vlastník jednotky povinen
umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky.


Výstavba domu

§ 17

(1)  Vzájemná práva a povinnosti při výstavbě domu s jednotkami podle §
2  písm.  h)  si  stavebníci vymezí smlouvou o výstavbě, která musí mít
písemnou formu.

(2) Je-li součástí smlouvy o výstavbě i převod spoluvlastnických podílů
k pozemku v souladu s § 21 odst. 3, nabývají stavebníci spoluvlastnická
práva  k  pozemku  na  základě této smlouvy o výstavbě podle zvláštního
právního předpisu.^10a)

(3)   Smlouvou  o  výstavbě  si  vymezí  stavebníci  vzájemná  práva  a
povinnosti  i  při  výstavbě  jednotek  formou  střešní nástavby, půdní
vestavby,  přístavby  nebo při stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové
jednotky   nebo  jimiž  se  mění  velikost  jednotky  a  rozsah  jejího
příslušenství na úkor společných částí domu.

(4)  Smlouvu  o výstavbě podle odstavce 3 uzavírají stavebníci, kterými
jsou  vlastníci  jednotek v domě a stavebník (stavebníci) nové jednotky
(jednotek).

(5)  Jsou-li stavebníky vlastník budovy, ve které dosud nejsou vymezeny
jednotky, a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek), je obsahem
smlouvy  o  výstavbě  i  vymezení jednotek v dosavadní budově podle § 4
odst.  1, včetně stanovení velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků
jednotek  na  společných  částech  budovy  podle  § 4 odst. 2 písm. d).
Ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) tím není dotčeno.

(6)  Vznikem  vlastnictví  rozestavěné  jednotky  se  mění  vlastnictví
dosavadního  vlastníka budovy na vlastnictví jednotek v domě. Smlouva o
výstavbě je povinnou přílohou k návrhu na vklad rozestavěné jednotky do
katastru  nemovitostí. Vlastnické právo k jednotkám v domě se zapíše do
katastru  nemovitostí  záznamem  na  základě  smlouvy  o výstavbě. Jako
vlastník  jednotky  se do katastru nemovitostí zapíše stavebník uvedený
ve smlouvě o výstavbě (§ 18 odst. 1), pokud není prokázáno jinak.

(7)  Nejde-li  o  vznik vlastnictví k jednotkám podle odstavce 6, platí
pro  vznik  vlastnictví  k  dosavadním jednotkám v domě ustanovení § 7;
povinnou  přílohou  k  návrhu  na povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu první jednotky v domě
je v tomto případě smlouva o výstavbě podle § 18 odst. 5.

§ 18

(1) Smlouva o výstavbě musí obsahovat zejména

a)  název  katastrálního  území, parcelní číslo pozemku, na kterém bude
stavba  prováděna,  podle údajů katastru nemovitostí^3) a úpravu práv k
němu,

b)  číslo  jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v domě, určení
rozsahu  podlahové  plochy  jednotky, jejího příslušenství a vybavení a
určení, který ze stavebníků bude vlastníkem příslušné jednotky,

c)  určení společných částí domu, které budou společné vlastníkům všech
jednotek,   a  určení  společných  částí  domu,  které  budou  společné
vlastníkům jen některých jednotek,

d)  stanovení  spoluvlastnického  podílu  na  společných  částech domu,
přičemž  velikost  spoluvlastnického  podílu  se řídí vzájemným poměrem
velikosti  podlahové  plochy  jednotek k celkové ploše všech jednotek v
domě (§ 8 odst. 2),

e)  způsob  správy  domu  a  pozemku, zejména určení, které záležitosti
budou   vyhrazeny   společnému  rozhodování,  kdo  spoluvlastníky  domu
zastupuje  navenek,  jakým  způsobem  se zástupce ustanovuje a na jakou
dobu,

f)  způsob  financování stavebních nákladů, výše a splatnost příspěvků,
popřípadě rozsah a způsob ocenění vlastní práce stavebníků,

g)  pravidla  pro  přispívání spoluvlastníků domu na náklady spojené se
správou,  údržbou  a  opravami  společných  částí  domu  jako  celku po
dokončení výstavby.

(2)  Ke  smlouvě  o  výstavbě  se  připojují  půdorysy  všech  podlaží,
popřípadě  jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí
domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

(3)  Smlouva  o  výstavbě  je  přílohou  žádosti  o  vydání  stavebního
povolení.

(4)  Pokud  se  stavebník  budovy,  jejíž  výstavba již byla na základě
stavebního   povolení  zahájena,  dodatečně  rozhodne  výstavbu  budovy
dokončit  za  účasti  budoucích  vlastníků  jednotek,  uzavře  s těmito
budoucími  vlastníky  jednotek  smlouvu  o  výstavbě  a  tuto dodatečně
uzavřenou smlouvu o výstavbě přiloží k návrhu na kolaudaci stavby.

(5)  Je-li smlouva o výstavbě uzavírána v době, kdy dům s jednotkami je
již  v  takovém  stupni  rozestavěnosti,  že  je  již  patrné  stavebně
technické   a   funkční  uspořádání  prvního  nadzemního  podlaží,  ale
neexistují  dosud  rozestavěné  jednotky [§ 2 písm. e) a f)], musí této
smlouvě  předcházet  převod  odpovídajících  spoluvlastnických podílů k
rozestavěné budově.

(6)  Je-li smlouva o výstavbě uzavírána v době, kdy dům s jednotkami je
již rozestavěn [§ 2 písm. e) a f)], musí této smlouvě předcházet převod
vlastnictví k rozestavěným jednotkám.

(7) V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 platí ustanovení § 5 odst.
2 obdobně.

(8)  Nejde-li  o  stavební změny podle § 17 odst. 3, jsou stavebníci do
okamžiku  vzniku  vlastnictví  jednotek  (§  17 odst. 6) spoluvlastníky
rozestavěného  domu  s  jednotkami  v  takovém  rozsahu,  v jakém budou
spoluvlastnické  podíly  budoucích  vlastníků  jednotek  na  společných
částech domu, určených podle § 18 odst. 1 písm. d).
Výstavba domu

§ 17

(1)  Vzájemná práva a povinnosti při výstavbě domu s jednotkami podle §
2  písm.  h)  si  stavebníci vymezí smlouvou o výstavbě, která musí mít
písemnou formu.

(2) Je-li součástí smlouvy o výstavbě i převod spoluvlastnických podílů
k pozemku v souladu s § 21 odst. 3, nabývají stavebníci spoluvlastnická
práva  k  pozemku  na  základě této smlouvy o výstavbě podle zvláštního
právního předpisu.^10a)

(3)   Smlouvou  o  výstavbě  si  vymezí  stavebníci  vzájemná  práva  a
povinnosti  i  při  výstavbě  jednotek  formou  střešní nástavby, půdní
vestavby,  přístavby  nebo při stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové
jednotky   nebo  jimiž  se  mění  velikost  jednotky  a  rozsah  jejího
příslušenství na úkor společných částí domu.

(4)  Smlouvu  o výstavbě podle odstavce 3 uzavírají stavebníci, kterými
jsou  vlastníci  jednotek v domě a stavebník (stavebníci) nové jednotky
(jednotek).

(5)  Jsou-li stavebníky vlastník budovy, ve které dosud nejsou vymezeny
jednotky, a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek), je obsahem
smlouvy  o  výstavbě  i  vymezení jednotek v dosavadní budově podle § 4
odst.  1, včetně stanovení velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků
jednotek  na  společných  částech  budovy  podle  § 4 odst. 2 písm. d).
Ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) tím není dotčeno.

(6)  Vznikem  vlastnictví  rozestavěné  jednotky  se  mění  vlastnictví
dosavadního  vlastníka budovy na vlastnictví jednotek v domě. Smlouva o
výstavbě je povinnou přílohou k návrhu na vklad rozestavěné jednotky do
katastru  nemovitostí. Vlastnické právo k jednotkám v domě se zapíše do
katastru  nemovitostí  záznamem  na  základě  smlouvy  o výstavbě. Jako
vlastník  jednotky  se do katastru nemovitostí zapíše stavebník uvedený
ve smlouvě o výstavbě (§ 18 odst. 1), pokud není prokázáno jinak.

(7)  Nejde-li  o  vznik vlastnictví k jednotkám podle odstavce 6, platí
pro  vznik  vlastnictví  k  dosavadním jednotkám v domě ustanovení § 7;
povinnou  přílohou  k  návrhu  na povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu první jednotky v domě
je v tomto případě smlouva o výstavbě podle § 18 odst. 5.

§ 18

(1) Smlouva o výstavbě musí obsahovat zejména

a)  název  katastrálního  území, parcelní číslo pozemku, na kterém bude
stavba  prováděna,  podle údajů katastru nemovitostí^3) a úpravu práv k
němu,

b)  číslo  jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v domě, určení
rozsahu  podlahové  plochy  jednotky, jejího příslušenství a vybavení a
určení, který ze stavebníků bude vlastníkem příslušné jednotky,

c)  určení společných částí domu, které budou společné vlastníkům všech
jednotek,   a  určení  společných  částí  domu,  které  budou  společné
vlastníkům jen některých jednotek,

d)  stanovení  spoluvlastnického  podílu  na  společných  částech domu,
přičemž  velikost  spoluvlastnického  podílu  se řídí vzájemným poměrem
velikosti  podlahové  plochy  jednotek k celkové ploše všech jednotek v
domě (§ 8 odst. 2),

e)  způsob  správy  domu  a  pozemku, zejména určení, které záležitosti
budou   vyhrazeny   společnému  rozhodování,  kdo  spoluvlastníky  domu
zastupuje  navenek,  jakým  způsobem  se zástupce ustanovuje a na jakou
dobu,

f)  způsob  financování stavebních nákladů, výše a splatnost příspěvků,
popřípadě rozsah a způsob ocenění vlastní práce stavebníků,

g)  pravidla  pro  přispívání spoluvlastníků domu na náklady spojené se
správou,  údržbou  a  opravami  společných  částí  domu  jako  celku po
dokončení výstavby.

(2)  Ke  smlouvě  o  výstavbě  se  připojují  půdorysy  všech  podlaží,
popřípadě  jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí
domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

(3)  Smlouva  o  výstavbě  je  přílohou  žádosti  o  vydání  stavebního
povolení.

(4)  Pokud  se  stavebník  budovy,  jejíž  výstavba již byla na základě
stavebního   povolení  zahájena,  dodatečně  rozhodne  výstavbu  budovy
dokončit  za  účasti  budoucích  vlastníků  jednotek,  uzavře  s těmito
budoucími  vlastníky  jednotek  smlouvu  o  výstavbě  a  tuto dodatečně
uzavřenou smlouvu o výstavbě přiloží k návrhu na kolaudaci stavby.

(5)  Je-li smlouva o výstavbě uzavírána v době, kdy dům s jednotkami je
již  v  takovém  stupni  rozestavěnosti,  že  je  již  patrné  stavebně
technické   a   funkční  uspořádání  prvního  nadzemního  podlaží,  ale
neexistují  dosud  rozestavěné  jednotky [§ 2 písm. e) a f)], musí této
smlouvě  předcházet  převod  odpovídajících  spoluvlastnických podílů k
rozestavěné budově.

(6)  Je-li smlouva o výstavbě uzavírána v době, kdy dům s jednotkami je
již rozestavěn [§ 2 písm. e) a f)], musí této smlouvě předcházet převod
vlastnictví k rozestavěným jednotkám.

(7) V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 platí ustanovení § 5 odst.
2 obdobně.

(8)  Nejde-li  o  stavební změny podle § 17 odst. 3, jsou stavebníci do
okamžiku  vzniku  vlastnictví  jednotek  (§  17 odst. 6) spoluvlastníky
rozestavěného  domu  s  jednotkami  v  takovém  rozsahu,  v jakém budou
spoluvlastnické  podíly  budoucích  vlastníků  jednotek  na  společných
částech domu, určených podle § 18 odst. 1 písm. d).

 

výbor SVJ