vPekle/UZlatehoLva

Jsme SVJ pro dům Hroznová č.p. 493 Praha 1, "U Zlatého lva", odvádíme svou práci zcela profesionálně. Našemu domu se říká V Pekle, podle jména kampského šenku, který byl v místě dnešní služebny Městské policie

Navštivte nás na Kampě v ulici Hroznová 493/5, Praha 1. viz Kontakt

 

 

 

Aktuality

Zápis z 16.5.2017

12.06.2017 15:48
  Z Á P I S ze zasedání shromáždění                     Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.493, Praha 1 Konaného dne 16.5.2017 v prostorách domu   Schůze usnášeníschopná –...

Žádost o prostor pro lakování oken

10.04.2017 13:21
Žádosti Ing. Doležalové výbor SVJ vyhovuje v rozsahu:K lakování oken je stanoven prostor vpravo od vchodových dveří do místnosti. Termín konec května - začátek čevna 2017.  Dodatelská fima a Ing. Doležalová se zavazují, že budou dodrženy platné hygienické predpisy a nebude způsobena újma ani...

Shromáždění SVJ 16.květen 2017 v 17h

10.04.2017 09:52
Výbor SVJ zve všechny vlastníky na shromáždění SVJ pro dům Hroznová 493. Program: 1) Schválení účetní závěrky za rok 2016 2) Volba výboru SVJ (volby členů výboru) 3) Schválení návrhu na harvarijní opravu římsy v přízemní části domu(firmy pro výběr připraví paní Zemanová) 4) Různé (pokud vlastníci...

Klidné Velikonoce

10.04.2017 09:50
Přejeme všem vlastníkům příjemné svátky, letos jsou poprvé delší o Velký pátek, užjte si je, výbor SVJ

Kontrola komínů 12.12.2016

07.12.2016 15:05
Vážení spoluvlastníci domu Hroznová 493/5, Praha 1 dne 12.12.2015 ( pondělí) od 08:00 bude v domě provedena kontrola a revize kouřových cest,. Tímto Vás žádám o zpřístupnění všech bytů. Revizi bude provádět pan Tomáš Kračmer kontakt : 721977044. Děkuji. Za správu domu Zemanová Eva

Doplnění zápisu ze shromáždění 24.10.2016

09.11.2016 11:24
Vážení vlastníci, na základě projednání ve výboru SVJ byl zápis doplněn o: Správa domu bude vyčíslena pí. Zemanovou samostatně v rozpisu měsíčních příspěvků, resp. v ročním vyúčtování. Vlastníci  budou předávat  výboru SVJ na vědomí údaje o  osobách, kterým pronajímají sklepy,...

Návrh stanov verze 5 final B Šabachová

01.11.2016 15:29
Vážení vlastníci, na shromáždění byla pověřena paní Šabachová finalizací Stanov SVJ podle připomínek shromáždění SVJ z 24.10.2016 v 17h. Výbor SVJ vám předkládá verzi 5 final B Sabachova ke schválení konečného znění, které bude podepsáno členy výboru  SVJ a  odesláno na  zákonem...

Návrh Stanov SVJ verze 4 připomínky obce akceptovány...

24.10.2016 14:40
Vážení vlastníci, připomínky obce akceptovány, obec přislíbila hlasovat pro verzi 4:493 Stanovy ke schválení 2016 verze 4.docxShromáždění se zúčastní za obec pan Opočenský.Prezenční listinu připravila paní Eva Zemanová.výbor SVJ

Opožděné stanovisko obce k návrhu stanov SVJ verze 3

24.10.2016 14:17
Vážený pane Opočenský, Ke schválení stanov v Hroznové 493:-          Článek 14 je zbytečný, povinnost uvádět jmenovitě vč. r.č. a trv. pobytu platí pouze pro SVJ, které ještě nevzniklo-         ...

Nařízení vlády 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.308/2015 Sb.

24.10.2016 09:41
308/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. října 2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu  Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1 Úvodní ustanovení  Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusní téma: Úvodní stránka

Diskuze k bytu č.19

SVJ | 04.08.2013

Vážení vlastníci,
výbor SVJ svolává členskou schůzi na 16.9.2013,v 17h na zahrádce domu, žádáme vás, aby jste se ve vlastním zájmu této schůze zůčasnili.

Byt č.19 - odpověď na reakci SVJ 6.5.2013

Linzerovi | 12.05.2013

Vážení členové výboru SVJ,

promiňte, prosím, mírně opožděnou reakci, několikadenní dovolená nám ztížila komunikaci.

Předem děkujeme členům výboru SVJ za dobrou zprávu, že SVJ již oslovilo nějaké firmy a že tedy je po měsících naděje, že započnou nějaké konkrétní práce na odstranění havarijního stavu. Taktéž skutečnost, že i výbor SVJ shledává stav některých konstrukcí havarijní, máme za důležitý fakt, neboť dává naléhavosti a tedy časovému prostoru pro opravu jasný rámec.

Nyní dovolte sdělit naše stručné stanovisko k některým tvrzením či pokynům uvedeným ve sdělení SVJ:

- Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že „existuje prokazatelná míra zavinění za havarijní stav konstrukcí na naší straně“. To je pouze vlastní názor členů nebo některých členů výboru SVJ, masivní dlouhodobé zatékání do střechy vlivem špatně instalované krytiny a vadného oplechování střechy, a uhnilá zhlaví stropních trámů jsou zřejmé a s užíváním bytu nemají žádnou zjevnou souvislost. Pomineme řadu dalších tvrzení uvedených k otázce zavinění, je věcí jejich autora, aby je odůvodnil, až to bude relevantní.

- Stanovisko výboru SVJ dále naznačuje snahu polemizovat o výši nákladů spojených s opravou těchto společných konstrukcí a jejich záměr přenést na nás budoucí náklady v maximální možné výši. Je věc vlastního posouzení výboru SVJ, zdali je taková snaha odůvodněná a obhajitelná se všemi důsledky. Je nutné ale zdůraznit, že podobné snahy nijak nemohou předcházet odstranění havarijního stavu, nebo být jeho podmínkou, nýbrž naopak.
- Jak již bylo zmíněno na poslední schůzi SVJ v lednu, výbor SVJ není stavebním úřadem, prosím všechny členy, kteří mají potřebu vyjadřovat se opakovaně k formálním aspektům naší rekonstrukce, aby tak učinili na tomto úřadě řádným způsobem. Přesto tímto informujeme SVJ, že stavební povolení na rekonstrukci bylo řádně prodlouženo. I nadále, jakmile budou opět v chodu stavební práce, je případné připomínky či stížnosti obyvatel i spoluvlastníků domu možné sdělovat přímo nám.
Pokusíme se , pokud se vyskytnou, je po dohodě řešit.

- Nebudeme nad rámec již dávno provedeného podepření zajišťovat žádné další statické zajišťování krovů či jiných společných konstrukcí v našem bytě, jedná se o konstrukce společné, jsou tedy majetkem SVJ a nám nepřísluší do nich bez dalšího zasahovat, ani nám tedy taková povinnost nemůže být uložena. Pokud se někomu z výboru SVJ jeví aktuální stav jako nedostatečně zajištěný, může podniknout kroky, které se mu jeví jako nezbytné.

- Těší nás zmíněná snaha výboru SVJ provést zajištění tzv. čtvrté fáze, tedy zřejmě provedení samotné oprava konstrukcí v blízkém termínu. Děkujeme.

- Za nás mohu opětovně sdělit, že žádné práce, které jsou dle našeho názoru k úhradě SVJ, nepoptáváme ani nerealizujeme, ani tak nebudeme v budoucnu činit. Opětovné poskytnutí faktury hrazené SVJ není problém, paní Zemanová obratem obdrží elektronicky.

Závěrem si dovolujeme členy výboru SVJ požádat o sdělení alespoň přibližných termínů realizace opravy havarijních konstrukcí. Tato informace je pro náš další postup stavebních prací a zamezení nám vznikajícím finančním škodám zásadní.
Taktéž bych za nás rád navrhnul, zdali by nebylo možné zpřístupnit na WWW stránkách platné stanovy SVJ, je to pro všechny zásadní dokument, děkujeme.

Zdravíme členy výboru SVJ i členy řadové.

LinzeroviKoledníci

Hans | 28.12.2011

Na Štěpána nám zahráli koledníci, děkujem :)))

Narodily se dvě holky z Kampy

Hans | 28.11.2011

V našem domě se slaví velký přírůstek do rodiny - dvojčata - obě dívky jsou zdravé a v pořádku, maminka také, gratulujeme :)

Přidat nový příspěvek